O PROJEKTU H.I.

NOVÝ ROZMĚR HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Záměr projektu
Důvod vzniku
Základní umělecké školy
Cíle projektu
Cílová skupina
Výstupy

Záměrem zakládajících členů (Adam B. Sychrow, Filip Tailor) je vytvoření komplexního hudebního institutu, jehož primárním cílem je moderní hudební vzdělávání převážně mládeže, studentů a dětí staršího školního věku v zájmu zvyšování úrovně moderně-hudební gramotnosti mladých lidí a také za účelem uspokojení vysoké poptávky těchto lidí po profesionálním a fundovaném hudebním vzdělání v moderních hudebních odvětvích a žánrů.

Záměrem projektu Hudební institut je vznik takové hudební instituce, která by plně uspokojovala požadavky současné silné mládežnické základny v rámci na území města Olomouce, přičemž náplň a forma výuky není v tomto případě chápána jako konkurence k základním uměleckým školám, ale jako jejich specifická nástavba v rámci vybraných oblastí moderní hudební kultury.

Důvodem pro vznik Hudebního institutu je tedy kromě dosud nemožného uspokojení poptávky ze strany cílové skupiny dětí a mládeže také nejvyšší předpokládaný přínos – obecné pozvedání nízké úrovně moderně-hudebního vzdělání a následné produkce ze strany mladých či začínajících zpěváků, klavíristů, skladatelů, kytaristů, aranžerů a další mládeže, kteřá by ráda zasvětila svůj život hudbě, avšak která nemá žádnou možnost dalšího vzdělávání. Základní umělecké školy jsou pro dosažení potřebných dovedností a znalostí v oblasti moderní hudby zcela nepostačující a pro konzervatoř jsou tito byť nadějní žáci již většinou příliš staří, stejně jako ostatně i pro další doplňkové vzdělávání na základních uměleckých školách.

Základní umělecké školy silně upřednostňují výuku klasické („vážné“, či „artificiální“) hudby před moderní („populární“, „nonartificiální“) hudbou, což však není žádným nedostatkem, protože technika hry či zpěvu čerpá jak v artificiální, tak nonartificiální hudbě ze stejných základů, a také proto, že Hudební institut nechce být alternativou či konkurencí základních uměleckých škol, ale naopak možností nástavby v rámci specifické moderní hudby. Sledujeme tedy zásadní atribut, a tím je poptávka ze strany mládeže, která existuje a je v rámci moderní hudby astronomická (viz např. přehršel soutěží, včetně „superstars“, „Hlas“ aj.)

Hudební institut by se tak měl stát jakousi nástavbou základních uměleckých škol či konzervatoří a zároveň alternativou, pokud si žáci budou chtít souběžně se svou uměleckou činností udržet vysokoškolské studium na jiném, neuměleckém oboru. V rámci dlouhodobějšího výhledu by se Hudební institut zároveň měl stát důležitým hudebním centrem pro rozvoj hudebně talentovaných a zapálených dětí, ve kterém by se mohli soustřeďovat jak nadaní žáci, tak zkušení pedagogové a interpreti moderní hudební kultury.

Mladí hudebníci se povětšinou soustřeďují kolem institucí, které však pouze částečně pokrývají skutečnou poptávku. Studují hudební výchovu na VŠ, nebo na konzervatoři, hrají v jazzových bigbandech, či podobných v ensemblech fungujících většinou při základních uměleckých školách či univerzitách. Takové ensembly se však zaměřují pouze na produkci a žáci tedy získávají zkušenosti pouze „naslepo“, nejsou tedy skutečně intencionálně vzděláváni, pouze je jim poskytnuto hudební vyžití.

Cílem projektu je poskytovat fundované, odborné, ale přitom snadno dostupné moderní hudební vzdělání, a to v jakékoliv z žádaných žánrových platforem ze strany mládeže – od jazzové hudby až po specifické a náročné pěvecké a herní techniky moderních hudebních žánrů (rock, hip hop, metal, R’n’B, soul aj.).

Cílovou skupinou Hudebního institutu jsou převážně děti staršího školního věku a VŠ studenti. Hudební Institut je primárně určen dětem a mládeži, kteří již disponují alespoň nedokončeným základním hudebním vzděláním, prokazují nadprůměrný zájem o hudbu a vykazují znaky možné excelence v jakémkoliv žánru moderní populární hudby. Hudební Institut není vhodný pro děti mladší školního věku a úplné začátečníky, ačkoliv není jejich působení zde zcela vyloučeno. Vždy záleží na domluvě s konkrétním lektorem.

Cílovým výstupem Hudebního institutu bude kromě jiných příležitostných vystoupení (soutěže, kulturní akce pro mládež a studenty apod.) především koncerty našich mladých hudebníků a zpěváků v blízkém Jazz Tibet Clubu na konci pololetí, který jim bude pomáhat osvojovat si nabyté dovednosti také „naostro“ před náročnými diváky proslulého hudebního klubu.

„JANUA MUSICA RESERATA…“

Komentáře nejsou povoleny.